Bron: wetten.nl
(accentueringen toegevoegd door de FOMAT)

De zorgverzekeringswet:

Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

…………………………………………………………

Artikel 24

1.      De rechten en plichten uit de zorgverzekering zijn van rechtswege opgeschort gedurende de periode waarover Onze Minister van Justitie in het kader van de uitvoering van een rechterlijke uitspraak verantwoordelijk is voor de verstrekking van geneeskundige zorg aan een verzekerde.

2.      De verzekeringnemer of de verzekerde meldt de zorgverzekeraar de dag waarop de periode, bedoeld in het eerste lid, aanvangt en eindigt.

…………………………………………………………

Wet op de zorgtoeslag

Wet van 16 juni 2005, houdende regels inzake de aanspraak op een financiλle tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

…………………………………………………………

Artikel 1

1.      In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder

  1. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
  2. zorgverzekering: de schadeverzekering, bedoeld in artikel 1, onder d, van de Zorgverzekeringswet;
  3. verzekerde: de persoon, bedoeld in artikel 1, onder f, of in artikel 69 van de Zorgverzekeringswet, vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgende op de maand waarin hij achttien jaar wordt, met uitzondering van de verzekerde, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van die wet;
  4. zorgtoeslag: een tegemoetkoming in de premie voor een zorgverzekering;
  5. drempelinkomen: 108% van het twaalfvoud van het voor de maand januari van het berekeningsjaar geldende in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bedoelde bedrag per maand, verminderd met het werknemersaandeel in de premie ingevolge artikel 25, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en vermeerderd met de vergoeding ingevolge artikel 46, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet over dat loon;
  6. de standaardpremie: het op grond van artikel 4 vastgestelde bedrag;
  7. de normpremie: de aan de hand van het drempelinkomen en het toetsingsinkomen van de verzekerde berekende premie voor een zorgverzekering in het berekeningsjaar.

2.      De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van de draagkracht

………………………………………………………..
Terug naar begin van deze pagina
Terug naar vorige pagina