Bron: De tekst van publicatie
Zie ook:
Landelijk Kader Nederlandse Politie 20032006
(Brief Minister BZK aan Voorzitter van Tweede Kamer)

Melding sterfgevallen en pogingen tot zelfdoding op politiebureaus

Regeling van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, houdende vaststelling van een model van het rapport waarbij sterfgevallen en pogingen tot zelfdoding op een politiebureau worden gemeld

De Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie,

Gelet op artikel 15, zevende lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen;

Besluiten:

Artikel 1

In geval van overlijden of een poging tot zelfdoding van een ingeslotene op een politiebureau wordt hiervan aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie een schriftelijk rapport toegezonden volgens het model in de bijlage bij deze regeling.

Opm. FOMAT: zie aan eind van deze pagina

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die op het ministerie van Binnenlandse Zaken ter inzage wordt gelegd.

's-Gravenhage, 20 april 1994

De Minister vanBinnenlandse Zaken,
E. van Thijn

De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin


Opm. FOMAT
Het modelformulier werd in een circulaire bekend gemaakt:


Terug naar begin van deze pagina