Bron: De officiŽle tekst van deze AMvB
(accentueringen en opmerkingen in onderstaande tekst werden toegevoegd door de FOMAT)

Opmerking:
De rol van de Burgemeester als 'korpsbeheerder' (volgens deze AMvB) is sinds 1 januari 2013 definitief veranderd door een wijziging van de Politiewet.

Deze regeling is sinds 1 januari 2013 niet meer van kracht.

(Zie: Intrekking regeling aangekondigd in Staatsblad van 12 juli 2012)

Besluit beheer regionale politiekorpsen

....................................................................................................

Hoofdstuk 6. Ingeslotenen

Artikel 15

 1. De korpsbeheerder treft voorzieningen opdat de ingeslotene in ieder geval beschikt over:
  1. slaapgelegenheid,
  2. eten en drinken in overeenstemming met medische en levensbeschouwelijke of godsdienstige eisen,
  3. sanitair,
  4. noodzakelijke medische zorg en
  5. informatie over de gang van zaken in het politiecellencomplex
 1. Tenzij het politiecellencomplex geen luchtplaats heeft, draagt de korpsbeheerder er zorg voor dat de ingeslotene tweemaal daags wordt gelucht.
 1. In verband met het eerste lid, onder d, treft de korpsbeheerder een regeling met artsen in de regio ten einde van hulp verzekerd te zijn voor de medische zorg van ingeslotenen.
 1. Met inachtneming van het bij of krachtens de wet bepaalde treft de korpsbeheerder een regeling met betrekking tot het roken, de ontspanning, het telefoneren en het ontvangen van bezoek van de ingeslotene.
 1. Onze Minister geeft regels over de inrichting van een politiecellencomplex.
 1. Onze Minister en Onze Minister van Justitie wijzen de gegevens aan die worden geregistreerd over ingeslotenen.
 1. In geval van overlijden of poging tot zelfdoding van een ingeslotene draagt de korpsbeheerder er zorg voor dat het openbaar ministerie hiervan onverwijld in kennis wordt gesteld en dat aan Onze Minister en Onze Minister van Justitie hiervan een schriftelijk rapport wordt gezonden. Onze Minister stelt voor het rapport een model vast.
Opm. FOMAT: zie hiervoor de volgende regeling

Artikel 16

 1. De korpsbeheerder wijst een ambtenaar van politie aan die wordt belast met de leiding van het politiecellencomplex en het toezicht op de ingeslotenen.
 2. Met inachtneming van de artikelen 26, 27 en 32 tot en met 36 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar stelt de korpsbeheerder een instructie vast voor het personeel, niet zijnde ambtenaren van politie, dat is belast met de zorg voor ingeslotenen.
 3. Onze Minister kan regels geven over de eisen van bekwaamheid waaraan het personeel, bedoeld in het tweede lid, moet voldoen.
Het derde lid van bovenstaande bepaling (over de eisen van bekwaamheid) is per 1 januari 2013 vervallen.
Zie: "Regeling beheer politie" (zie onder Hoofdstuk 6: Ingeslotenen, artikel 24, tweede lid).

Opmerking FOMAT:
Een medewerker voor de verzorging van ingeslotenen behoort niet gelijktijdig ook als ambtenaar van politie belast te zijn met 'opsporingstaken'.
Ook de forenisisch (werkzame) arts is geen opsporingsambtenaar.

Over de eisen van bekwaamheid van politieambtenaren:
 • 14 december 2012: Regeling aanstellingseisen politie
  Nieuwe normen voor het geschiktheidonderzoek
  De ministeriŽle verantwoordelijkheid voor deze regeling is overgegaan van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de minister van Veiligheid en Justitie

Artikel 16a

Opmerking van de FOMAT: Het was onduidelijk of als gevolg van de wijziging van de Politiewet de onderstaande bepalingen per 1 januari 2013 ook zouden worden gewijzigd.
De onderstaande bepalingen in artikel 16a van het Besluit beheer regionale Politiekorpsen zijn per 1 januari 2013 opgenomen in de "Regeling beheer politie" (zie onder Hoofdstuk 6: Ingeslotenen, artikel 25).
De Burgemeester als 'korpsbeheerder', is definitief verdwenen....

Het onderbrengen van de bevoegdheid tot benoeming van de leden van de 'commissies van toezicht' bij de regionale politiechef roept echter vraagtekens op over de 'onafhankelijkheid' van dergelijke commissies. Dat was ook voor de Minister kennelijk duidelijk geworden.....
Zie de opmerking hierover aan het eind van (nu niet meer geldende) onderstaande bepalingen.


 1. De korpsbeheerder stelt ten behoeve van de politiecellencomplexen in zijn regio een commissie van toezicht in, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste twaalf, onafhankelijke leden
 1. De commissie heeft in ieder geval tot taak:
  1. toezicht te houden op de huisvesting, veiligheid, verzorging en bejegening van ingeslotenen in de politiecellencomplexen;
  2. jaarlijks rapport uit te brengen aan de korpsbeheerder over haar werkzaamheden;
  3. gevraagd en ongevraagd aan de korpsbeheerder advies uit te brengen en inlichtingen te geven omtrent aangelegenheden betreffende de politiecellencomplexen.
 1. De commissie van toezicht kan door de korpsbeheerder tevens worden belast met de behandeling van en de advisering over klachten als bedoeld in artikel 61 van de Politiewet 1993, voor zover die klachten betrekking hebben op aangelegenheden betreffende de politiecellencomplexen.
 1. De korpsbeheerder stelt regels vast over de voor een adequate taakvervulling benodigde bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de commissie van toezicht, de benoeming en het ontslag van haar leden.
 1. Bij de samenstelling van de commissie wordt rekening gehouden met de benodigde maatschappelijke en bestuurlijke deskundigheid en ervaring van de leden.
 1. Jaarlijks zendt de korpsbeheerder een verslag van de werkzaamheden en bevindingen van de commissie van toezicht aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Opmerking: (uit de MvT bij de regeling per 1 januari 2013)
"Het voornemen bestaat om de taken en bevoegdheden van de korpschef op het terrein van de commissies van toezicht op de arrestantenzorg te verleggen naar de minister. Het gaat dan onder meer om de instelling van de commissies van toezicht op de arrestantenzorg, de benoeming van de leden en om rechtstreekse rapportage aan de minister. Deze beleidswijzing zou betere garanties kunnen bieden voor de onafhankelijkheid van de commissies van toezicht. Deze beleidswijziging vergt echter een zorgvuldige voorbereiding, zowel wat betreft de besluitvorming als wat betreft de regelgeving en is nu niet doorgevoerd. In 2013 zal een heroverweging op dit punt plaatsvinden, met mogelijke aanpassing van de regelgeving tot gevolg."

....................................................................................................................

Artikel 19

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Politiewet 1993 in werking treedt.

Artikel 20

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beheer regionale politiekorpsen.


ís-Gravenhage, 28 maart 1994
Beatrix


De Minister van Binnenlandse Zaken,
E. van Thijn

 

Besluit beheer ingeslotenen KLPD

Sinds 1 januari 2013 niet meer van kracht


Bron: wetten.nl

Artikel 1

Het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 6 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen is van overeenkomstige toepassing op het Korps landelijke politiediensten, genoemd in artikel 38 van de Politiewet 1993, met dien verstande dat wordt gelezen voor:

  1. korpsbeheerder: de beheerder van het Korps landelijke politiediensten;
  2. regio: het grondgebied van Nederland;
  3. ingeslotene: de persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, alsmede de persoon die ten behoeve van de hulpverlening aan hem op een bureau van het Korps landelijke politiediensten is ondergebracht;
  4. politiecellencomplex: een in een gebouw te onderscheiden ruimte waarin een of meer gangen met daaraan grenzend een of meer ruimten liggen die worden gebruikt voor het insluiten van personen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beheer ingeslotenen KLPD.


's-Gravenhage, 28 februari 2005
Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. Remkes

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner


Terug naar begin van deze pagina