Bron: wetten.nl
(accentueringen toegevoegd door de FOMAT)

Opmerking FOMAT:

Het verschoningsrecht van artsen berust op de bepaling zoals die (nog in oud-nederlandse dictie) is omschreven in het Tweede Boek, onder Titel 3, afdeling 4 van het:


Wetboek van Strafvordering:

....................................................................

Artikel 218

Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen kunnen zich ook verschoonen zij die uit hoofde van hun stand, hun beroep of hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen omtrent hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd.


Terug naar vorige pagina