Mission statement

De associatie stelt zich ten doel om de kennisverspreiding op het gebied van de forensische geneeskunde in de ruimste zin te baseren op wetenschappelijke inzichten en te bevorderen dat het forensisch medisch handelen te allen tijde onderworpen zal zijn aan de toetsing naar normen van kwaliteit, van ongebondenheid en van algemene medische ethiek.
(bron: Forensisch Medisch Genootschap)

De artseneed

Bij de activiteiten op het gebied van de forensische geneeskunde achten de leden van de FOMAT zich te allen tijde gebonden aan hun artseneed. Op initiatief van de vereniging van universiteiten VSNU en de artsenorganisatie KNMG is de eed in 2003 gemoderniseerd:

De 'duale rol' van de forensisch arts

De British Medical Association (zusterorganisatie van de KNMG) heeft voor de forensisch artsen een ethische gedragscode opgesteld:

Doctors with dual obligations - general ethical principles

  • Doctors acting for a third party must ensure that the patient understands that fact, and its implications.
  • Doctors appointed and paid by a third party still have a duty of care to the patient whom they examine or treat, and must abide by professional guidance on ethics and law.
  • Medical reports must be objective and impartial.
  • Consent is as important as it is in other areas of medical practice.
  • Doctors have a duty of confidentiality and information should not normally be disclosed without the patient's knowledge and consent.
  • Doctors have a duty to monitor and speak out when services with which they are concerned are inadequate, hazardous or otherwise pose a potential threat to health.
Bron:
British Medical Association (BMA)
Healthcare of detainees in police stations
Chapter 4. (third edition)

February 2009

Richtlijn van de World Medical Association

Voor artsen die betrokken zijn bij de borging van het recht op medische verzorging van ingeslotenen is het volgende van belang bij gevallen waarin de 'uitvoerende macht' zich beroept op wettelijke voorschriften. In algemene zin hebben medici de ethische plicht om op geen enkele wijze betrokken te zijn bij marteling of andere vormen van wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Dergelijke betrokkenheid zou ook een misdrijf op basis van het internationaal recht vormen.
Wettelijke bepalingen die voorschrijven dat verdachten bepaalde medische (be)handelingen dienen te gedogen zijn niet tegelijkertijd wettelijke voorschriften voor artsen om daarmee over te gaan tot het gebruik van geweld bij het uitvoeren van medische (be)handelingen. De Verklaring van Tokyo bepaalt dat artsen in dit soort gevallen géén medewerking (of zelfs maar aanwezigheid daarbij) dienen te verlenen.

Gedragsregels voor artsen

De gedragsregels worden ook door de leden van de FOMAT gezien als uiterst belangrijke richtlijnen bij de beroepsuitoefening. Zij bieden een leidraad voor het medisch handelen. In een concreet geval kunnen er soms rechtvaardigingsgronden zijn om van een gedragsregel af te wijken. In een dergelijk geval mag van de arts worden verlangd dat hij/zij kan aantonen of motiveren dat er goede gronden waren om van de regel af te wijken. Ter raadpleging hieronder de volledige teksten:


Terug naar begin van deze pagina